11 Σεπτεμβρίου 2011

Εσήγηση του Ηλία Πετσή στο Ελεγκτικό Συνέδριο


    


                                         Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2011

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Αναφορικά στην 15η συνεδρίαση της 17ης Μαΐου 2011 του 7ου Τμήματος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην οποία, στο ΘΕΜΑ Α’, συζητήθηκαν οι αμφιβολίες του
Επιτρόπου στο εάν μετά την έναρξη ισχύος του ν. 3852/2010, στον προληπτικό
έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπάγονται και οι δαπάνες προηγούμενων
οικονομικών ετών των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, που κατά τις διατάξεις του άρθρου 169 του
ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) εξαιρούνταν από τον έλεγχο αυτό,
θα ήθελα να σας γνωρίσω τα κάτωθι.
Στην εν λόγω συνεδρίαση αποφασίστηκε ότι παραμένει ανέλεγκτη δαπάνη του 2010
πρώην Δήμου, ο οποίος δεν υπαγόταν σε προληπτικό έλεγχο, ακόμη και αν συνενώθηκε

σε νέο Δήμο με την εφαρμογή του 3852/2010.
Στην παρούσα οικονομική κατάσταση της χώρας, αναφορικά στις οφειλές και τα
ελλείμματα του Κράτους και των Οργανισμών του, σε συνδυασμό με την πρόθεση
ένταξης των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α. στον Εθνικό Προϋπολογισμό του Κράτους δεν
δύναται η κεντρική πολιτική βούληση να εξαιρεί από τον προληπτικό έλεγχο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου δαπάνες και οφειλές προηγούμενων οικονομικών ετών των Δήμων
με πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων ή έστω να ρυθμίζει την εθελοντική υπαγωγή
τους.
Μέχρι την παρούσα και τουλάχιστον από την θέσπιση του 169 του ν. 3463/2006, οι
ουσιαστικά ανέλεγκτοι αυτοί Δήμοι έχουν δημιουργήσει σωρευτικά ένα αρκετά μεγάλο
έλλειμμα, το οποίο πλέον θα εγγράφεται και στον Προϋπολογισμό του Κράτους και ως
εκ τούτου ο προληπτικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο των δαπανών των
προηγούμενων οικονομικών ετών των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού καλύπτεται από το επιχείρημα
του Εθνικού Συμφέροντος.
Στην πραγματικότητα αφήνονται προς παραγραφή σοβαρά και μεγάλα οικονομικά
αδικήματα αυτών των Ο.Τ.Α. σε αντιδιαστολή με σημερινές πολιτικές του Κράτους
για οριζόντια περικοπή μισθών και συντάξεων και δραστική μείωση Οργανισμών και
των δαπανών τους. Εν προκειμένω, δηλαδή, παρουσιάζεται μία ασυνέχεια ανάμεσα στη
νομοθεσία και την κοινωνική πραγματικότητα από παράλειψη του νομοθέτη, η οποία
πρέπει να διαρρυθμιστεί ενδεχομένως με πρωτοβουλία του ίδιου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου με νέα νομολογιακή ρύθμιση.
Εν κατακλείδι, η ρύθμιση αυτή πρόκειται να επιφέρει σημαντική διευθέτηση
οικονομικών ατασθαλιών των Ο.Τ.Α. κάτω των 5.000 κατοίκων και ενδεχομένως να
εξοικονομήσει σημαντικά έσοδα από ανέλεγκτες, αμφίβολες ή ακόμη και παράνομες
δαπάνες.

Με εξαιρετική τιμή
Ηλίας Πετσής
Επικεφαλής Μείζονος Μειοψηφίας

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.