11 Ιανουαρίου 2012

Συμεών Κεδίκογλου:Μέτρα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την ενίσχυση των παραγωγών ελιάς

Ο Συμεών Κεδίκογλου ορμώμενος από την ανάγκη ενίσχυσης των παραγωγών έναντι των μεσαζόντων και με δεδομένο ότι η Ελλάδα είναι η τρίτη σε ποσότητα ελαιοπαραγωγός χώρα είχε καταθέσει ερώτηση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ζητώντας μέτρα ενίσχυσης στους παραγωγούς ελιάς και τη χρηματοδότηση καθετοποιημένων ελαιουργείων / εμφιαλωτηρίων.

Ο βουλευτής συμπληρώνει ότι, παράλληλα με την ενίσχυση που πρέπει να παρέχει το κράτος, και οι ίδιοι οι παραγωγοί μπορούν και πρέπει να δημιουργήσουν ομάδες, προκειμένου να έχουν μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη στις αγορές και να πετύχουν υψηλότερες τιμές στο προϊόν. Αλλά και η τυποποίηση του ελαιολάδου αποτελεί ένα μέσο επίτευξης μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας στο προϊόν.Ακολουθεί η απάντηση του Υπουργείου στην οποία παρατίθενται τα μέτρα και οι πολιτικές που υιοθετεί γι’ αυτό τον σκοπό:

«Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 και, συγκεκριμένα, μέσω του Μέτρου 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» δίνεται έμφαση στην αύξηση της αξίας των  γεωργικών προϊόντων των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, με την στήριξή τους σε θέματα υιοθέτησης και ανάπτυξης καινοτομιών και τεχνολογικού εξοπλισμού, βελτίωσης της ποιότητας, καθώς επίσης και της υγιεινής και της ασφάλειας των προϊόντων τους.  

    Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Μέτρου και σε επίπεδο τυποποίησης των ελαιούχων προϊόντων,  δύναται να ενισχυθεί :
Ο εκσυγχρονισμός τυποποιητηρίων – συσκευαστηρίων ελαιολάδου, χωρίς όμως να επιτρέπεται η αύξηση της δυναμικότητάς τους. Η ενίσχυση μπορεί να αφορά και σε εκσυγχρονισμό  με ταυτόχρονη μετεγκαττάσταση.
Οι ιδρύσεις, οι επεκτάσεις αλλά και οι συγχωνεύσεις τυποποιητηρίων ελαιόλαδου για την παραγωγή επώνυμων ποιοτικών, εμπορεύσιμων συσκευασιών, με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος.

Το Μέτρο 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» έχει ήδη προκηρυχθεί και η κατάθεση φακέλων υποψηφιότητας ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2011.

    Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 παρέχεται η δυνατότητα προώθησης αγροτικών προϊόντων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι βρώσιμες ελιές και το ελαιόλαδο, μέσα από το Μέτρο «Δραστηριότητες Ενημέρωσης και Προώθησης» (Μέτρο 133).

    Συγκεκριμένα, το Μέτρο στοχεύει στην παροχή στήριξης σε ομάδες παραγωγών που παράγουν προϊόντα ποιότητας, με στόχους την προώθηση των προϊόντων ποιότητας και την ενημέρωση των καταναλωτών με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων αυτών, έτσι ώστε αφενός ο καταναλωτής να γνωρίζει «τι τρώει» και αφετέρου να είναι πρόθυμος να επωμισθεί ένα μεγαλύτερο κόστος για την αγορά των προϊόντων αυτών, αφού το συνολικό κόστος σε σχέση με την «αξία του προϊόντος» («value for money») διαμορφώνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα.

    Το Μέτρο απευθύνεται σε δικαιούχους του Μέτρου 132 «Καθεστώς ενίσχυσης των γεωργών που συμμετέχουν σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων» (στα οποία συμπεριλαμβάνεται η βιολογική γεωργία και το Agro 2), που παράγουν ίδια προϊόντα και συστήνουν ομάδες παραγωγών νομικής μορφής κατά προϊόν και κατά σύστημα και επιθυμούν να τα προωθήσουν στην εσωτερική αγορά (χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

    Συγκεκριμένα, στο Μέτρο 132 έχουν ενταχθεί 354 δικαιούχοι της Βιολογικής Γεωργίας και 922 δικαιούχοι στο Agro 2 για τον τομέα της ελαιοποιήσιμης ελιάς.

    Η στήριξη αφορά στο 70% των επιλέξιμων δαπανών για τα συνολικά επιχειρησιακά σχέδια τριετούς διάρκειας που θα υποβάλλουν αυτές οι ομάδες. Οι επιλέξιμες δράσεις αφορούν ενημέρωση (ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες), προώθηση (διαφημιστικές καταχωρήσεις στα ΜΜΕ, ιστοσελίδα, ενημερωτικά cd, dvd), διοργάνωση/συμμετοχή σε συνέδρια και εκθέσεις, προώθηση και διακίνηση στην εσωτερική αγορά, καθώς και οργάνωση επισκέψεων σε μονάδες παραγωγής.

    Πλέον των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο ελαιόλαδο ως ένα εθνικό προϊόν υψηλής βιολογικής και διατροφικής αξίας, άριστης ποιότητας και μεγάλης οικονομικής σημασίας τόσο για τη χώρα, όσο και για τις 500.000 περίπου οικογένειες που το παράγουν. Για τους λόγους αυτούς στηρίζει το προϊόν με επιπλέον διάφορα μέτρα και δράσεις όπως :
Τη χορήγηση των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης.
Την εφαρμογή πολιτικής ποιότητας με στροφή σε πιστοποιημένα και ασφαλή προϊόντα (ήδη μέσα από τα προγράμματα ειδικής στήριξης ενισχύονται οι παραγωγοί προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ, οι οποίοι καλλιεργούν με συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης και βιολογικής γεωργίας).
Τα προγράμματα δραστηριοτήτων των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων, με τα οποία ενισχύονται οι φορείς του κλάδου για την εκπόνηση προγραμμάτων για τη βελτίωση της ελαιοκαλλιέργειας, της μεταποιητικής βιομηχανίας, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας κ.α.
Τη χρηματοδότηση από το Μέτρο 1.2.1 «Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2007-2013 για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, μεταξύ των οποίων και ελαιοκομικών.
Τη χρηματοδότηση από το Μέτρο 1.2.3 «Προστιθέμενη αξία των γεωργικών και δασονομικών προϊόντων» του Π.Α.Α. για την μεταποίηση των γεωργικών προϊόντων για παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.
Τη χρηματοδότηση από το Μέτρο 1.3.2 «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων» του Π.Α.Α. για τη στήριξη μεθόδων παραγωγής που αποβλέπουν στη βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων (ολοκληρωμένη διαχείριση, βιολογική γεωργία προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ κλπ).
Τα προγράμματα προώθησης και προβολής του ελαιολάδου μέσω των οποίων χρηματοδοτούνται οι φορείς του κλάδου.»1 σχόλιο :

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.