22 Οκτωβρίου 2015

συνέχεια στον πόλεμο της τοπικής μας αυτοδιοίκησης...


Ανακοίνωση του Δημάρχου σχετικά με το γιατί δεν έχει ψηφισθεί το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας:

Επειδή το τελευταίο διάστημα έχει δημιουργηθεί σύγχυση και παραπληροφόρηση σχετικά με τη συζήτηση και έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016, η Εκτελεστική Επιτροπή, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, αποφάσισε να ενημερώσει με την παρούσα ανακοίνωση τους συνδημότες της για τα πραγματικά γεγονότα, με βάση τα επίσημα έγγραφα στοιχεία του Δήμου.

Έγιναν πέντε (5) άκαρπες προσπάθειες συζήτησης και έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 και συγκεκριμένα:

1. Για 1η φορά στις 03-09-2015 προγραμματίστηκε να γίνει η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2016. 
Την καθορισμένη ώρα έναρξης 6μ.μ. συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, στην αίθουσα
συνεδριάσεων παραβρέθηκαν είκοσι (20) από τους είκοσι επτά (27)Δημοτικούς Συμβούλους που απαρτίζεται το Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή υπήρξε απαρτία και έπρεπε να γίνει η έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Διευκρινίζουμε ότι, η λειτουργία του Δ.Σ. δεν εξαρτάται από τον Δήμαρχο, αλλά από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., ο οποίος έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας του Δ.Σ. Ο Δήμαρχος δεν είναι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν υποχρεούται, αλλά δύναται, να παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του, χωρίς δικαίωμα ψήφου και χωρίς να προσμετράτε η παρουσία του για την απαρτία του Δ.Σ. Υποχρέωση του Δημάρχου είναι να εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ.
Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ματαιώθηκε παράνομα με ευθύνη του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, παρά την απαρτία που υπήρχε την προγραμματισμένη ώρα 6μ.μ. της συνεδρίασης.
Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από το με αριθμ. 14/03-09-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Για 2η φορά στις 11/09/2015 προγραμματίστηκε να γίνει η συζήτηση του Τεχνικού Προγράμματος, μετά από επείγον έγγραφο αίτημα του Δημάρχου στις 07/09/2015προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
Κατά τη συνεδρίαση αυτή συζητήθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα, αλλά δεν εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει την αρμοδιότητα, υποχρέωση και ευθύνη να ζητήσει από τα μέλη του Δ.Σ. να κάνουν τις προτάσεις τους, να τις συγκεντρώσει και να τις θέσει σε ψηφοφορία, ώστε επιτόπου κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. να εγκριθεί το Τεχνικό Πρόγραμμα. Κατά τη συζήτηση αναφέρθηκαν κάποιες προτάσεις από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, όμως δεν τέθηκε καμία πρόταση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. προς ψήφιση και τροποποίηση του εισηγούμενου Τεχνικού Προγράμματος, ώστε να οριστικοποιηθεί και να εγκριθεί.
Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από την με αριθμ. 139/2015 (ΑΔΑ: ΩΠΙΡΩΛ5-ΕΞΜ)απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

3. Για 3η φορά στις 21/09/2015 προγραμματίστηκε να γίνει και πάλι η συζήτηση του Τεχνικού Προγράμματος, μετά από έγγραφο αίτημα του Δημάρχου στις 14/09/2015προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου συζητήθηκε το αρχικώς εισηγούμενο από τα όργανα του Δήμου (Τοπικά Συμβούλια, Εκτελεστική Επιτροπή, Επιτροπή Διαβούλευσης) Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2016, αλλά και πάλι δεν εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Κατά τη συζήτηση του Τεχνικού Προγράμματος, για μία ακόμη φορά, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έμειναν στις αρχικές τους θέσεις, χωρίς να συζητηθούν συγκεκριμένες προτάσεις, να υποβληθούν προς ψήφιση και να εγκριθούν από το Δ.Σ., όπως θα έπρεπε. Αποτέλεσμα είναι η μη έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.
Επισημαίνεται ότι, όλοι οι παρευρισκόμενοι στη συνεδρίαση αυτή, Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων ενέκριναν το Τεχνικό Πρόγραμμα.
Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από την με αριθμ. 149/2015 (ΑΔΑ: 7Ο4ΒΩΛ5-6ΛΧ)απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

4. Μετά τις ανωτέρω τρεις (3) άκαρπες προσπάθειες για την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος από το Δημοτικό Συμβούλιο, συνεδρίασε εκτάκτως η Εκτελεστική Επιτροπή στις 23-09-2015.
Κατά τη συνεδρίαση αυτή ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής εισηγούμενος το θέμα ανέφερε ότι έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος, με κίνδυνο να τεθεί εκτός χρονικών προθεσμιών η έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2016, λόγω μη έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος. Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίστηκε σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία και την περιέγραψε αναλυτικά. Επίσης ανέφερε ότι, επειδή δεν έχουν υποβληθεί και συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο συγκεκριμένες προτάσεις κατά τις προηγούμενες συνεδριάσεις του Δ.Σ. πρότεινε να προσκληθούν τα μέλη του Δ.Σ. που δεν ψήφισαν το Τεχνικό Πρόγραμμα να καταθέσουν εγγράφως στη Γραμματεία του Δ.Σ. τις προτάσεις τους ή και να προτείνουν Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2016 προκειμένου αυτό να εγκριθεί από το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος και τις ανέφερε ακριβώς.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης των μελών της, η Εκτελεστική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε: 
«Α) προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που δεν ενέκριναν το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2016 να καταθέσουν εγγράφως στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου τις προτάσεις τους (προσθήκες, αφαιρέσεις έργων κ.λ.π.) ή και να προτείνουν Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2016, μέχρι την Τρίτη 29/09/2015, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας και
Β) Η παρούσα απόφαση, λόγω της κρισιμότητας του θέματος, να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.».
Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται με την με αριθμ. 07/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος την ίδια ημέρα που έγινε η επείγουσα συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 23-09-2015 με έγγραφο αίτημα του, ζήτησε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. να συγκαλέσει το Δ.Σ. για συζήτηση του Τεχνικού Προγράμματος στις 30/09/2015 και ώρα 18:00, με την παράκληση να τηρηθεί η προτεινόμενη ημερομηνία, λόγω καταληκτικής ημερομηνίας του θέματος, προκειμένου να ανταποκριθεί ο Δήμος μας στον προγραμματισμό του Υπουργείου Εσωτερικών.
Για 4η φορά στις 30/09/2015 και ώρα 18:30 προγραμματίστηκε να γίνει συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας.
Η ματαίωση της συνεδρίασης αυτής του Δ.Σ., λόγω έλλειψης απαρτίας, δημιουργεί πολλά ερωτηματικά για τους απόντες Δημοτικούς Συμβούλους, όταν μάλιστα αφορά ένα τόσο σοβαρό θέμα, τη συζήτηση και έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος, που έχουν ήδη προηγηθεί τέσσερες (4) άκαρπες προσπάθειες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν έντεκα (11) Δημοτικοί Σύμβουλοι, ενώ για να υπάρχει απαρτία απαιτείται να παρευρίσκονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14) μέλη του Δ.Σ.
Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το με αριθμ. 17/30-09-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

5. Για 5η φορά στις 05/10/2015 προγραμματίστηκε να γίνει συζήτηση στο Δ.Σ., με μοναδικό θέμα το Τεχνικό Πρόγραμμα, μετά από έγγραφο αίτημα του Δημάρχου στις 01/10/2015 προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ., κοινοποιούμενο και στα μέλη του Δ.Σ. Στο αίτημα αυτό επισημαίνεται ότι η έγκριση του Τεχνικού προγράμματος αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση, προκειμένου στη συνέχεια να εγκριθεί ο προϋπολογισμός έτους 2016 από το Δ.Σ., σύμφωνα με την ΚΥΑ 26945/31-07-2015 (ΦΕΚ 1621 Β΄/31-07-2015). Οι επιπτώσεις από καθυστερήσεις στη διαδικασία έγκρισης του προϋπολογισμού είναι η επιβολή παρακράτησης και μη απόδοσης μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του Δήμου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους Επενδυτικών Σκοπών, με ότι συνεπάγεται σε βάρος της λειτουργίας του Δήμου και κατ’ επέκταση των Πολιτών.
Σε απάντηση της προαναφερόμενης απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, μόνο μία πρόταση υποβλήθηκε στη Γραμματεία του Δ.Σ. από τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Σκομπρή Νικόλαο, η οποία κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 05/10/2015 αναφέρθηκε μαζί με άλλες προτάσεις, χωρίς όμως να συζητηθεί εάν μπορούν να ενταχθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στη συνέχεια να τεθούν προς ψήφιση
Αποτέλεσμα ήταν να μην εγκριθεί το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2016 από το Δημοτικό Συμβούλιο, παρά το αίτημα του Δημάρχου να ενσωματωθούν σ’ αυτό οι όποιες απόψεις - προτάσεις υπάρχουν, να διευθετηθούν και να ψηφιστεί το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2016.
Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από την με αριθμ. 156/2015 (ΑΔΑ: ΩΓ6ΕΩΛ5-ΗΘΑ)

Θα ακολουθήσει σύντομα νέα ανακοίνωση προς ενημέρωση των Δημοτών για την εξέλιξη της συζήτησης και έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.
Λίμνη, 20 Οκτωβρίου 2015

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.