18 Δεκεμβρίου 2015

Τι θα κάνει δηλαδή ο ελεγκτής νομιμότητας;


του Πάνου Β.

Η κατάσταση στο κάτω Δήμο της Βόρειας Εύβοιας έχει εδώ και καιρό-επιεικώς-ξεφύγει.Η οριακή στιγμή των γεγονότων έφτασε στα εξής:
Με μια λιτή ανακοίνωσή του(15/12) ο Δήμαρχος Μαντουδίου Αγίας Άννας και Λίμνης προσφεύγει στον ελεγκτή νομιμότητας για τα γνωστά αδιέξοδα του Δήμου:


Στα πλαίσια ενημέρωσης των πολιτών του Δήμου μας, σχετικά με την συζήτηση και έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού έτους 2016, σας γνωρίζουμε ότι, έπρεπε μέχρι 31/10/2015 και 15/11/2015 αντίστοιχα, να έχουν ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο Δήμαρχος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου και των πολιτών, απέστειλε σήμερα 15/12/2015 στον Ελεγκτή Νομιμότητας έγγραφο για την αναζήτηση και απόδοση ευθυνών.
Λίμνη, 15 Δεκεμβρίου 2015
Ο Δήμαρχος
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
Χρήστος Καλυβιώτης

Διαβάζοντας το πλήρες κείμενο , βλέπουμε ότι κατηγορούνται σχεδόν όλοι, συμπολίτευση και αντιπολίτευση για τουλάχιστο παραβίαση του όρκου τους , σύμφωνα με ένα βυζαντινό νόμο(;) που επικαλείται ο Δήμαρχος:

...παραβιάζει ευθέως την γνωστή ρήση του Βυζαντινού δικαίου, που εφαρμόζεται και σήμερα για την απόδοση δικαιοσύνης ότι: «Ουδείς εισακούεται επικαλούμενος την ιδίαν αυτού αισχρότητα».
Τέλος ο ελεγκτής νομιμότητας καλείται από το Δήμαρχο να επιβάλει την τάξη:
...παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας, προκειμένου να αναζητηθούν και αποδοθούν ευθύνες, προς αποκατάσταση της έννομης διοικητικής τάξης στο Δήμο μας, την εύρυθμη λειτουργία του και την προάσπιση των συμφερόντων του, προς όφελος των πολιτών...
Τα γνωστά πρακτορεία της ανωνυμίας έχουν ξεφαντώσει με σχόλια που κάθε εισαγγελέας θα μπορούσε να θεωρήσει από υβριστικά μέχρι απειλητικά για συγκεκριμένους δημοτικούς συμβούλους, αλλά στηριζόμαστε ελπίζω στη παροιμία:
ο (ανώνυμος) σκύλος που γαβγίζει δεν δαγκώνει!
Η αρχή της νέας δημοτικής εξουσίας ξεκίνησε με στόχο να μη διαταραχθεί η ενότητα του Δήμου και έχει καταλήξει στη πλήρη διάλυση της "κυβέρνησης" του Δήμου, που τώρα ψάχνει την έξωθεν νομική βοήθεια και απειλή  για τους πρώην συντρόφους στασιαστές και όχι μόνο.
Για λόγους δημοτικής ενότητας και ομοψυχίας παραθέτω το κείμενο που έστειλε ο Δήμαρχος στον άγνωστο μέχρι σήμερα ελεγκτή νομιμότητας, ελπίζοντας ότι οι δημότες που ψήφισαν στις περασμένες εκλογές να το διαβάσουν και να ανοίξουν τα μάτια τους με το τι γίνεται.
Για να βάλω ένα ακόμα λιθαράκι στις διεξόδους των αδιεξόδων υπάρχει και αυτό:
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 238 του Ν. 3852/2010 ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης υποκαθιστά στις αρμοδιότητές του τον Ελεγκτή Νομιμότητας μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. μάλλον το έγγραφο απευθύνεται στον ασκούντα χρέη γραμματέα Ηλία Τσέλιγκα αλλά μέχρι να το πάει το γράμμα κάποιος, θα βρει το που πρέπει να πάει κανονικά.Η δε απόφαση για να εκδοθεί θέλει περίπου ένα 6μηνο. (από ανάλογη  προσφυγή:μέχρι τουλάχιστον τον Ιούλιο δεν είχαμε ελεγκτή)
Για το τι θα γίνει παρακάτω, νομίζω δεν ξέρω...Αν μας σώσει τη κατάσταση ο ελεγκτής νομιμότητας μάλλον πάει για Ανδριάντα.


το κείμενο προς στον ελεγκτή νομιμότητας λέει τα εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΠΡΟΣ:
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Λίμνη, 15 Δεκεμβρίου 2015 Αρ.πρωτ.: 14371
Ελεγκτή Νομιμότητας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
Διεύθυνση Διοίκησης
Τμήμα Διοικητικού - Οικ/κου
Ν. Εύβοιας
Σωκράτους 111
413 36 Λάρισα
(φαξ: 2413 503651)
ΘΕΜΑ: «Αναζήτηση και απόδοση ευθυνών σε Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας».
Σχετ: 1. Ο ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α'114/2006) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
2. Ο ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Η με αρ.πρωτ. 26945/31-07-2015 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για τη κατάρτιση του Προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2016 - τροποποίηση της υπ’αριθμ.7028/3-2-2004 απόφασης «Καθορισμός του τύπου του Προϋπολογισμού των Δήμων και των κοινοτήτων ».
4. Η με αρ.πρωτ. 16852/06-04-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΓΝΚ-Θ) απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Πρότυπος κανονισμός λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου».
5. Το με αρ.πρωτ. 936/10-11-2015 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΑ - Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ
6. Το με αρ.πρωτ. 3236/194621/16-11-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Ευβοίας.
7. Τα αριθμ. 14/03-09-2015 & 17/30-09-2015 πρακτικά συνεδριάσεων και οι με αριθμ. 139/2015, 149/2015, 156/2015, 162/2015 & 185/2015 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου - επτά (7) άκαρπες προσπάθειες για συζήτηση και έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος 2016.
8. Η από 23/09/2015 και με αριθμ. 07/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία προσκαλούνται τα μέλη του Δ.Σ. να καταθέσουν εγγράφως τις προτάσεις τους ή και να προτείνουν Τεχνικό Πρόγραμμα 2016 προκειμένου να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως προβλέπει ο νόμος.
9. Η από 08/12/2015 και με αριθμ. 187/2015 (ΑΔΑ: 7ΤΕ5ΩΛ5-Ζ9Κ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2016», με την οποία αποφασίστηκε η αναβολή συζήτησης του θέματος σε επόμενη συνεδρίαση.
10. Το με αρ.πρωτ. 31810/10-09-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Προθεσμίες διαδικασίας κατάρτισης ψήφισης και ολοκλήρωσης του ελέγχου νομιμότητας των προϋπολογισμών των ΟΤΑ».
11. Η με αρ.πρωτ. 39937/13-11-2015 εγκύκλιος 41 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2016 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων».
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του Δημάρχου, για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου και των πολιτών, παρακαλώ για τα παρακάτω:
Α. Αναζήτηση και απόδοση ευθυνών στους δεκατέσσερις (14) Δημοτικούς Συμβούλους: Χατζής Ανδρέας, Γιαννιός Κων/νος, Δανέλης Ιωάννης, Παναγιώτου Κων/νος, Βούλγαρης Αναστάσιος. Αρβανίτης Παναγιώτης. Στεργίου Ιωάννης, Στέφου Κυριακή, Καντζούρας Ιωάννης, Ψαρρού Ελπίδα, Φλώκου-Κωνσταντάκη Σοφία, Μουργιάς Ιωάννης, Κανελόπουλος Ιωάννης, Τάρλας Κυριάκος, που παράνομα δεν αποφάσισαν για το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2016 παραβιάζοντας την καταληκτική ημερομηνία 31-10-2015.
Οι ανωτέρω Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου αρνήθηκαν παράνομα να αποφασίσουν για το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2016, ακόμη και μετά την καταληκτική ημερομηνία 31-10-2015, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις (σχετ.2), παρά τις επτά (7) άκαρπες προσπάθειες που έγιναν από 03-09¬2015 έως σήμερα.
Οι ανωτέρω Δημοτικοί Σύμβουλοι με την παράνομη αυτή συμπεριφορά τους, δημιούργησαν σοβαρό πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του Δήμου, έχουν επιφέρει ανησυχία στους πολίτες και έχουν κλονίσει την κοινωνική συνοχή στο Δήμο.
Επίσης, με την παράνομη συμπεριφορά τους θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα του Δήμου για ενδεχόμενες περικοπές στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
Επισημαίνουμε, την αδιαφορία των ανωτέρω Δημοτικών Συμβούλων για την τήρηση της νομιμότητας και την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και κυρίως την προκλητική άρνησή τους για την εφαρμογή του άρθρου 208, του ν.3463/2006, που επισημαίνει έντονα και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας με το αρ. πρωτ. 3236/194621/16-11-2015 έγγραφό της.
Β. Αναζήτηση και απόδοση ευθυνών στους δεκαοκτώ (18) Δημοτικούς Συμβούλους: Γιαννιός Κων/νος, Παναγιώτου Κωνσταντίνος, Κουκουρίκος Ηλίας, Δανέλης Ιωάννης, Αρβανίτης Παναγιώτης, Αλατζάς Ευάγγελος, Τάρλας Κυριάκος, Βούλγαρης Αναστάσιος, Σκομπρής Νικόλαος, Παζάρας Βασίλειος, Φλώκου-Κωνσταντάκη Σοφία, Μουργιάς Ιωάννης, Ψαρρού Ελπίδα, Καντζούρας Ιωάννης, Στέφου Κυριακή, Αλεξίου Δημήτριος, Χατζής Ανδρέας & Στεργίου Ιωάννης που εμποδίζουν την ψήφιση του Προϋπολογισμού έτους 2016, παρά την υπέρβαση της καταληκτικής ημερομηνίας 15-11-2015.
Οι ανωτέρω Δημοτικοί Σύμβουλοι κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 08-12-2015 εμπόδισαν με την ψήφο τους την έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2016, παρά το γεγονός ότι ήταν σε πλήρη γνώση τους η καταληκτική ημερομηνία 15-11-2015 ψήφισης του Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα ανωτέρω 10 & 11 σχετικά.
Ανέβαλαν χωρίς βάσιμη αιτιολογία, αόριστα και χωρίς χρονοδιάγραμμα την ψήφιση του προϋπολογισμού με ενδεχόμενο κίνδυνο ο Δήμος να μην έχει εγκεκριμένο προϋπολογισμό με ότι συνεπάγεται σε βάρος της ομαλής λειτουργίας του, των συμφερόντων του και κατ’ επέκταση σε βάρος των πολιτών.
Η εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημάρχου στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως έχει καταχωρηθεί στην με αριθμ. 187/2015 (ΑΔΑ: 7ΤΕ5ΩΛ5- Ζ9Κ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, συνοψίζεται στα παρακάτω:
«Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε σύμφωνα με το νόμο και αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ να εισηγηθεί στο δημοτικό συμβούλιο, όπως προβλέπεται από τον νόμο, τον προϋπολογισμό του έτους 2016.
Θυμίζω ότι βασική προϋπόθεση για την συζήτηση του προϋπολογισμού είναι η ένταξη του τεχνικού προγράμματος. Ο νομοθέτης το προβλέπει ως ελάχιστο προαπαιτούμενο καθώς το προβλέπει και με το άρθρο 208 του Κ.Δ.Κ. που αναφέρεται στην ψήφισή του από το δημοτικό συμβούλιο.
Σας καταθέτω και να ενσωματωθεί στα πρακτικά της παρούσης συνεδρίασης η απόφαση 177/2015 της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία συνάδει και με τον έλεγχο του παρατηρητηρίου κι έτσι συντρέχουν όλοι οι λόγοι νομιμότητας για την ένταξη του
τεχνικού προγράμματος στον προϋπολογισμό πέρα από το γεγονός ότι αποτελεί υποχρέωσή μας.
Παρατίθεται η εισήγηση και το αποφασιστικό της με αριθμό 177/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
Με την αριθμ. 131/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατάρτιση του προσχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας .
Η ανωτέρω απόφαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την αριθμ. 26945/31-7-2015 ΚΥΑ, ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣΔΑ .
Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ παρέχει την γνώμη του επί του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο αυτός είναι ρεαλιστικός, έχει λάβει υπόψη τις οδηγίες κατάρτισης της προαναφερθείσας ΚΥΑ και έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη προθεσμία δηλαδή η 5η Σεπτεμβρίου .
Με βάση τα ανωτέρω στις 10/11/2015 περιήλθε στο Δήμο ηλεκτρονικά το με αριθμ. πρωτ.936/10-11-2015 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΑ- Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
Επισημαίνεται ότι στο ανωτέρω προσαρμοσμένο και συμβατό με το αριθμ. πρωτ. 963/10-11-2015 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, σχέδιο προϋπολογισμού, περιλαμβάνονται και οι δαπάνες του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016, έχοντας υπόψη ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα δεν έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει επτά (7) άκαρπες προσπάθειες (από 11/9/2015 έως 24/11/2015) προκειμένου να εγκριθεί .
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 της με αριθμ. 26945/31-7-2015 ΚΥΑ, για την κατάρτιση του προϋπολογισμού από την Οικονομική Επιτροπή απαιτείται κατ’ ελάχιστον η ύπαρξη τεχνικού προγράμματος, το περιεχόμενο του οποίου προσδιορίζεται με γνώμονα τη δυνατότητα χρηματοδότησης και ψηφίζεται εντός της προθεσμίας ψήφισης του προϋπολογισμού.
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν.3463/2006 τα Δημοτικά Συμβούλιο οφείλουν δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν την έναρξη του οικονομικού έτους να αποφασίσουν για το ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα...
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Ευβοίας με το αριθμ. πρωτ. 3236/194621/16-11-2015 έγγραφό της με θέμα «Έγκριση τεχνικού προγράμματος έτους 2016 από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας» το οποίο απευθύνει και στους Δημοτικούς Συμβούλους και τους επιδόθηκε υπενθυμίζει: α) Τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν.3463/2006, β) Τις διατάξεις του άρθρου 2 την αριθμ. 26945/31-7-2015 ΚΥΑ, γ) Την με αριθμ. πρωτ. 31810/10-9-2015 εγκύκλιο ΥΠΕΣΔΑ και δ) τις διατάξεις του άρθρου 77 του 4172/2013.
Ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος, έχοντας υπόψη τα ανωτέρω για την ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος και για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μου, της προάσπισης των αρχών χρηστής διοίκησης, της αποτελεσματικότητας και προς υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου, των πολιτών, των δημοτών και για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, θεωρώ επιβεβλημένη την ενσωμάτωση στο σχέδιο προϋπολογισμού του Τεχνικού Προγράμματος, που συνάδει και με την γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (αριθμ. πρωτ. 936/10-11-2015 έγγραφο).
Πέραν των ανωτέρω με την ενσωμάτωση του Τεχνικού Προγράμματος στο προϋπολογισμό προάγονται τα συμφέροντα του Δήμου και συγκεκριμένα: α) Προστατεύονται τα ενταγμένα και συνεχιζόμενα έργα παλαιοτέρων ετών τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν είναι δυνατόν να διακοπούν, γιατί, υπάρχουν συμβατικές υποχρεώσεις. Σε αντίθετη περίπτωση θα δημιουργηθεί μεγάλη οικονομική ζημιά στο Δήμο.
β) Εξασφαλίζεται η ομαλή απόδοση στο Δήμο μας των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) και
γ) Επίσης εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη προβλεπόμενη απόδοση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) επενδυτικών δαπανών, στο Δήμο μας ποσού 219.960,00 €.
Επίσης, ο Δήμαρχος στους ισχυρισμούς περί αναβολής της συζήτησης του προϋπολογισμού κατέθεσε τις απόψεις του, οι οποίες αναφέρονται στην αριθμ. 187/2015 (ΑΔΑ: 7ΤΕ5ΩΛ5-Ζ9Κ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
Η επίκληση της παράνομης μη έγκρισης του τεχνικού προγράμματος, ως λόγο για την αναβολή της ψήφισης του προϋπολογισμού, πέραν του παραλογισμού που εμπεριέχει, έχοντας υπόψη τις επτά (7) άκαρπες προσπάθειες που έχουν γίνει από 03-09-2015 έως σήμερα, έρχεται και παραβιάζει ευθέως την γνωστή ρήση του Βυζαντινού δικαίου, που εφαρμόζεται και σήμερα για την απόδοση δικαιοσύνης ότι: «Ουδείς εισακούεται επικαλούμενος την ιδίαν αυτού αισχρότητα».
Επισημαίνουμε ότι, οι ανωτέρω Δημοτικοί Σύμβουλοι κατ’ εξακολούθηση δεν εκτελούν τα καθήκοντά τους, παραβιάζουν ευθέως το νόμο και τον όρκο τους, ενεργώντας σε βάρος των συμφερόντων του Δήμου.
Μετά τα ανωτέρω και επειδή έχουν παρέλθει οι καταληκτικές ημερομηνίες ψήφισης του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού για το έτος 2016, παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας, προκειμένου να αναζητηθούν και αποδοθούν ευθύνες, προς αποκατάσταση της έννομης διοικητικής τάξης στο Δήμο μας, την εύρυθμη λειτουργία του και την προάσπιση των συμφερόντων του, προς όφελος των πολιτών.
Με εκτίμηση
Ο Δήμαρχος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας
Χρήστος Καλυβιώτης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Τηλέφωνο: 2227031603, φαξ: 2227031012


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.