22 Μαρτίου 2016

κατευθυνόμενα δημοσιεύματα, που υποτιμούν την νοημοσύνη των πολιτώνΤο τελευταίο διάστημα υπάρχουν αβάσιμα δημοσιεύματα στα τοπικά ΜΜΕ, που δημιουργούν εσφαλμένες εντυπώσεις, σχετικά με την έκταση 33.619,50 τ.μ., που είχε ο Δήμος στο Κυμάσι Μαντουδίου.
Τα δημοσιεύματα αυτά, που αφορούν την συνάντηση στις 08.03.2016 του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας κ. Ματζάκου παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βαγγέλη Αποστόλου, με τοπικούς παράγοντες, είναι ανώνυμα, ανεύθυνα, παραπληροφορούν και δημιουργούν σύγχυση και αποπροσανατολισμό.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, ενημερώνουμε τούς πολίτες του Δήμου μας, για τα πραγματικά γεγονότα, που επιβεβαιώνονται από τα επίσημα έγγραφα στοιχεία, που υπάρχουν στο Δήμο και συγκεκριμένα:

1.Η Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, γνωρίζει στο Δήμο μας την με Αριθ. Πρωτ: ΔΔΠ 0018618 / ΕΞ 2015 /925 Β / 30.11.2015, (ΑΔΑ: 62Ο7Η-Ρ1Ν), ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη.
Στο αποφασιστικό της απόφασης αυτής αναφέρεται:
«Ανακαλούμε την 1020815/1943/A0010/19-10-2004 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία παραχωρήθηκε δωρεάν κατά κυριότητα, στο Δήμο Κηρέως (νυν Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας), το δημόσιο κτήμα Α.Β.Κ. 2113 Λίμνης Ευβοίας εκτάσεως 33.619,50 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση Κυμάσι Μαντουδίου, Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης - Αγ. Άννας, ………….. με αποκλειστικό σκοπό την ίδρυση Μεταλλευτικού Μουσείου, Συνεδριακού κέντρου, αθλητικών εγκαταστάσεων κ.λ.π. λόγω μη τήρησης των όρων παραχώρησης αυτής και συγκεκριμένα, λόγω μη πραγματοποίησης του σκοπού εντός πενταετίας.Η Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας που κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται να μεριμνήσει για την παραλαβή του εν λόγω ακινήτου, υπογράφοντας σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής. Η παρούσα απόφαση αποτελεί τίτλο κυριότητας και μεταγράφεται.»

2. Επίσης η Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, με το αριθμ. πρωτ.: ΔΔΠ / Β 0001094 / ΕΞ 2016 / 1701 /19.01.2016 έγγραφό της, μεταξύ των άλλων μας γνωρίζει:
«Σε περίπτωση που εξακολουθείτε να ενδιαφέρεστε για την εξαγορά του δημοσίου ακινήτου με ΑΒΚ 2113 Λίμνης Ευβοίας, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 119/2013 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κατόπιν αιτήσεως, δύναται να παραχωρηθούν ακίνητα του Δημοσίου προς τους Ο.Τ.Α. είτε κατά κυριότητα είτε κατά χρήση (δωρεάν ή με αντάλλαγμα) δια την ικανοποίηση των στεγαστικών ή άλλων σχετικών προς την εκπλήρωση των σκοπών τους, λειτουργικών αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114τ.Α΄).Μετά την περί τούτου απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου και προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα παραχώρησης, θα πρέπει να μας υποβάλλετε επιχειρησιακό σχέδιο που θα αποδεικνύει την αναγκαιότητα του σκοπού της παραχώρηση του δημοσίου ακινήτου, χρονοδιάγραμμα εργασιών και στοιχεία εξασφάλισης της χρηματοδότησης του έργου και συντήρησής του, ώστε να αποδεικνύεται η βιωσιμότητα του έργου. Ειδικότερα:
1)Αναλυτική περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου για την αξιοποίηση του ακινήτου.
2)Χρονοδιάγραμμα εργασιών.
3)Προϋπολογισμός του έργου και τρόπος χρηματοδότησης αυτού
4)Έγκριση των παραπάνω από το αρμόδιο όργανο του αιτούντα (Δημοτικό Συμβούλιο, Περιφερειακό Συμβούλιο κλπ)
5)Τοπογραφικό διάγραμμα του προς παραχώρηση ακινήτου με αποτύπωση των προβλεπομένων δράσεων.»

3. Δυστυχώς για το Δήμο μας, ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση της κυριότητας στο Δημόσιο της επίμαxης έκτασης στο Κυμάσι, με την μεταγραφή του ακινήτου στη μερίδα του Ελληνικού Δημοσίου, στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Άννας, στις 26.01.2016, στον τόμο 225, με αύξοντα αριθμό μεταγραφής 52, όπως επιβεβαιώνεται από το με ημερομηνία 26.01.2016 πιστοποιητικό μεταγραφής. 

Με αφορμή την δυσάρεστη αυτή εξέλιξη και τα αβάσιμα κατευθυνόμενα δημοσιεύματα, που υποτιμούν την νοημοσύνη των πολιτών και υποβαθμίζουν το πολιτικό επίπεδο στο τόπο μας, η Δημοτική Αρχή υπενθυμίζει προς κάθε κατεύθυνση ότι επιδιώκει συνεργασίες, προς όφελος του Δήμου, αλλά είναι εντελώς αντίθετη σε κάθε παραπλανητική ενέργεια εντυπωσιασμού, λαϊκισμού και συγκάλυψης ευθυνών, με σκοπό το προσωπικό όφελος.

Λίμνη, 18 Μαρτίου 2016
Ο Δήμαρχος
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας

Χρήστος Καλυβιώτης

http://www.malian.gov.gr/attachments/article/1320/%CE%94%CE%94%CE%A00018618_%CE%95%CE%9E2015_925%CE%92.pdf
http://www.malian.gov.gr/attachments/article/1320/%CE%94%CE%94%CE%A0_%CE%920001094_%CE%95%CE%9E2016_1701.pdf
http://www.malian.gov.gr/attachments/article/1320/%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%97%CE%A3.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.