2 Οκτωβρίου 2017

πρόσληψη λογιστή για τη Σχολική Επιτροπή


Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγ. Αννας κατόπιν της υπ’ αριθμ. 21/2017 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, προτίθεται να προβεί στη πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη για την λογιστική υποστήριξη για τη εύρυθμη λειτουργία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγ. Αννας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Το αντικείμενο των εργασιών θα αφορά στη λογιστική υποστήριξη του Νομικού Προσώπου Σχολική
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των 9 σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Νομικού Προσώπου, από 15-10-2017 έως 30-6-2018.
Οι παρεχόμενες εργασίες θα περιλαμβάνουν ότι προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. 8440/24-02-2011 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 318/τ. Β’/25-02-2011 με την οποία καθορίζεται η λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών μετά την εφαρμογή του ν. 3852/2010 και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Κατόπιν τούτου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομικές προσφορές στη Γραμματεία της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, στη κ. Δημουλάκη Ζαχαρούλα (κτίριο παλιού Γυμνασίου) στη Λίμνη τηλέφωνο επικοινωνίας 2227350136, μέχρι και την Παρασκευή 6-10-2017 και ώρα 12.00μ.μ. με την ένδειξη ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ – ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 270.
Οι προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται σε σφραγισμένους φακέλους. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν προσφορά που θα αφορά τα κάτωθι:
Μηνιαία αμοιβή για τις κάτωθι εργασίες για την πλήρη παρακολούθηση των λογιστικών εργασιών της Σχολικής Επιτροπής, ως εξής:
1. Μισθοδοσία Καθαριστριών – Σχολικών Τροχονόμων.
o Έκδοση Μισθολογικών Καταστάσεων
o Δημιουργία Αρχείου Ε.Α.Π
o Δημιουργία Αρχείου Α.Π.Δ.
o Αναγγελίες Πρόσληψης – Απόλυσης Υ.Ε.Κ.Α.
o Κατάρτιση Συμβάσεων με ΙΝΕΔΙΒΙΜ
o Απόδοση κρατήσεων ΙΚΑ κλπ
o Βεβαιώσεις Αποδοχών Εργαζομένων (μηνιαίες & ετήσιες)
o Προσωρινές Δηλώσεις Φ.Μ.Υ (Taxis)
o Βεβαιώσεις Αποδοχών από Μισθωτές Υπηρεσίες (Φ01-042 Taxis)
o ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Μ.Υ Έντυπο Ε7 (Φ01-15 Taxis)
2. Έσοδα – Έξοδα.
o Καταχώρηση Παραστατικών Εσόδων
o Καταχώρηση Κατανομών Πιστώσεων
o Καταχώρηση Παραστατικών Δαπανών
o Έλεγχος Ορθότητας Καταχώρησης Στοιχείων εκ μέρους των Σχολείων
o Μηνιαίες Καταστάσεις προς Απόδοση Κρατήσεων Παρακρατούμενων Φόρων,
o Εκτυπώσεις Βιβλίων Εσόδων – Εξόδων
o Κλείσιμο – Συμφωνία Ταμείου στο τέλος κάθε Μήνα
3. Απολογισμοί
4. Κλεισίματα Έτους
5. Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1 και Ε2 κυλικεία)
6. Οριστικές Δηλώσεις ΦΜΥ
7. Οριστικές Δηλώσεις Παρακρατούμενων Φόρων
Σωστή Λογιστική παρακολούθηση της Σχολικής Επιτροπής, έχοντας πάντα την ευθύνη για την ορθή τήρηση των Λογιστικών και την ευθύνη της υπενθύμισης όλων των ενεργειών που ορίζει η κείμενη Νομοθεσία.
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε σχολικές επιτροπές Δήμων Θα εκτιμηθεί σε περίπτωση ισόποσων προσφορών.
Ελάχιστη επιτόπια παρουσία, μία φορά την εβδομάδα για τον πρώτο μήνα και μία φορά το μήνα στην πορεία της συνεργασίας.
Προτεινόμενη διάρκεια σύμβασης από 15-10-2017 μέχρι 30-6-2018, με δυνατότητα ανανέωσης.
Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα αξιολογηθούν σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 21/2017 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, από τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγ. Αννας.


O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.