9 Νοεμβρίου 2017

λήψη μέτρων για τα πλατάνια της περιοχής Δασαρχείου Λίμνης

Καθορισμός ζωνών και λήψη μέτρων για το μεταχρωματικό έλκος του πλατάνου

Στον καθορισμό έξι (6) οριοθετημένων ζωνών και στη λήψη μέτρων προχώρησε με απόφασή της η Διεύθυνση Δασών Ευβοίας με σκοπό τον περιορισμό και την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού Ceratocystis platani που προκαλεί την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους πλατάνου.

Οι θέσεις στις οποίες διαπιστώθηκε προσβολή από το μύκητα Ceratocystis platani βρίσκονται στη περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Λίμνης και απεικονίζονται στο χάρτη
που συνοδεύει την εν λόγω απόφαση (αριθ. 3579/183439/25.10.2017).

Για κάθε μία από τις προαναφερόμενες έξι θέσεις τίθενται περιορισμοί και λαμβάνονται μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης και την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού. Ειδικότερα:

1. Σε ακτίνα εκατό (100) μέτρων γύρω από τον τόπο, στον οποίο διαπιστώθηκε ο επιβλαβής οργανισμός (Εστιακή Ζώνη), απαγορεύεται χωρίς την άδεια της Δασικής Υπηρεσίας να πραγματοποιηθούν χωματουργικές εργασίες θέσεις που φύονται πλατάνια (όπως οι καθαρισμοί δρόμων και ρεμάτων, αμμοληψίες). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και στην περίπτωση που δοθεί άδεια από την Δασική Υπηρεσία για να εκτελεσθούν έργα στις συγκεκριμένες περιοχές θα πρέπει να ακολουθηθούν επισταμένως οι παρακάτω οδηγίες:

Σχολαστικό πλύσιμο των μηχανημάτων,
Απολύμανση με μυκητοκτόνο σκεύασμα για την απολύμανση των μηχανημάτων αλλά και των λοιπών εργαλείων που τυχόν έχουν χρησιμοποιηθεί.
2. Σε ακτίνα ενός (1) χλμ γύρω από την εστιακή ζώνη (Ζώνη Ασφαλείας) θα γίνονται συνεχείς έλεγχοι για τον εντοπισμό της ασθένειας και άμεση επέμβαση για την καταστροφή των προσβεβλημένων δένδρων στα αρχικά στάδια της προσβολής.

Η μεταφορά φυτευτικού υλικού ή ξύλου Πλατάνου απαγορεύεται από τις προαναφερόμενες καθορισμένες ζώνες προς άλλες περιοχές.

Οι παραβάτες της απόφασης τιμωρούνται σύμφωνα με τα οριζομένα στο άρθρο 6 – Κυρώσεις της με αριθμ. 119999/22-09-2004 (Φ.Ε.Κ. 1454/τ.Β/2004) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A97%CE%A9%CE%95%CE%9F%CE%A110-%CE%A1%CE%A70?inline=true

Έχοντας υπόψη:
1.      Τις διατάξεις των άρθρων 66, 220 και 268 του ΝΔ 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα», όπως ισχύει.
2.      Την με αριθμό 11999/22-09-2004 (ΦΕΚ1454/τ.Β) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μέτρα επείγοντος χαρακτήρα για τον περιορισμό και την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού ceratocystis platani που προκαλεί την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου».
3.      Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4.      Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 (Φ.Ε.Κ. 231/τ.Α/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας».
5.      Την με αριθμό 3579/183439/25-10-2017 (ΑΔΑ:               Ω7ΩΕΟΡ10-ΡΧ0) απόφαση της
Διεύθυνσης Δασών Ευβοίας «περί καθορισμού ζωνών και λήψης μέτρων για τον περιορισμό και την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού Ceratocystis platani που προκαλεί την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους Πλατάνου, στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Λίμνης».
6.      Την με αριθμό 1/26-3-2013 Δ Α Δ Ρυθμιστική Διάταξη Καυσοξύλευσης.
7.      Το γεγονός ότι έχει διαπιστωθεί σε διάφορες θέσεις περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Λίμνης η παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού ceratocystis platani, που προκαλεί την καταστρεπτική ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου
8.      Την με αριθμό 3674/188405/02-11-2017 απόφαση Δ/νσης Δασών Ν. Ευβοίας με την οποία εγκρίνεται η παρούσα αστυνομική διάταξη.
9.      Το γεγονός ότι ο πλάτανος είναι πολύτιμο δασοπονικό είδος αφενός για την παραγωγική του αξία σε ξυλεία πολλαπλών χρήσεων και αφετέρου για τις κοινωφελείς του επιδράσεις με την ιδιότητα να καταλαμβάνει και να προστατεύει τις κοίτες των χειμάρρων, να προσδίδει εξαιρετική αισθητική στο τοπίο και να δημιουργεί υγιεινό περιβάλλον πρόσφορο για αναψυχή και συνεπώς η διαχείρισή του πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην αξιοποίηση των πολλαπλών ωφελειών του.
Την απαγόρευση σε όλη την περιφέρεια του Δασαρχείου Λίμνης σε δημόσια ή μη δάση, σε δασικές καθώς και χορτολιβαδικές εκτάσεις,
-        την υλοτομία ατόμων πλατάνου καθώς και την κλάδευση ιστάμενων ατόμων πλατάνου
-        κάθε υλοτομία πλατάνου που φύεται αραιά και μεμονωμένα σε γεωργικά καλλιεργούμενες εκτάσεις χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Δασάρχη.
Οι παραβάτες της παρούσας καθώς και εκείνοι με εντολή των οποίων ενεργούν αυτοί, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας (άρθρα 268 και 271 Ν.Δ. 86/69 όπως ισχύουν).
Η εφαρμογή της παρούσας, της οποίας η ισχύς είναι πενταετής και αρχίζει από την ημερομηνία ανάρτησης της στον Ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, στην Αστυνομία και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.


Η Αναπληρώτρια Δασάρχης Λίμνης


Ζωή Κοτρώνη
Δασολόγος με βαθμό Α'
ΜΕΤΑΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΛΚΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ


Το φθινόπωρο του 2003 βρέθηκε στην Ελλάδα η ασθένεια του «μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου», που προκαλείται από το μύκητα Ceratocystis fimbriata f.sp. platani. Το παθογόνο προσβάλλει μόνο είδη πλατάνου. Είναι η πλέον καταστρεπτική ασθένεια του πλατάνου διεθνώς, προκαλώντας νέκρωση των δένδρων. Νεαρά δένδρα συνήθως νεκρώνονται (Εικ. 2) σε χρόνο μικρότερο των δύο ετών, ενώ τα μεγαλύτερα δένδρα μπορούν να επιβιώσουν για αρκετά χρόνια μετά την προσβολή τους από το παθογόνο, ωστόσο, ο θάνατος των προσβεβλημένων φυτών είναι αναπόφευκτος (Εικ. 1).
Η ασθένεια έχει προκαλέσει τεράστιες καταστροφές στην Ιταλία και τη Γαλλία, όπου πιθανολογείται ότι εισήχθηκε από τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου. Στην Ελλάδα πιθανόν να έχει εισαχθεί με πολλαπλασιαστικό υλικό. Το παθογόνο αυτό αποτελεί μια τεράστια απειλή για τα πλατάνια της Ελλάδας και θα πρέπει να επιδιωχθεί με κάθε τρόπο η άμεση αντιμετώπισή του.

Συμπτώματα-Διάδοση

Το πλέον εμφανές σύμπτωμα είναι ο ξαφνικός μαρασμός ενός τμήματος της κόμης. Αυτό εμφανίζεται συνήθως την άνοιξη και το καλοκαίρι, που οι ανάγκες του φυτού σε νερό είναι αυξημένες. Τα φύλλα κιτρινίζουν πρόωρα και μαραίνονται· έτσι μπορούν να διακριθούν από τα γειτονικά υγιή φύλλα. Πολύ συχνά την άνοιξη, ένας κλάδος ή ολόκληρο το δένδρο μπορεί να μην αναβλαστήσει καθόλου, ή οι νέοι οφθαλμοί ξαφνικά μαραίνονται και νεκρώνονται πριν ακόμη αναπτυχθούν. Σε μεγάλα δένδρα με προσβολή στον κορμό, πριν εμφανιστούν νεκρώσεις κλάδων, παρατηρείται μια γενική αραίωση της κόμης και συμπτώματα μικροφυλλίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.