24 Μαρτίου 2018

Μέχρι 12/4 προσφορές για το Δασικό Χωριό Παπάδων

«Γνωστοποίηση πρόθεσης παραχώρησης κατά χρήση για την αξιοποίηση του δημοσίου συγκροτήματος λυόμενων οικημάτων στο χώρο αναψυχής "Δασικό χωριό", στη θέση "Παπάδες - Κρύα βρύση", περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης Ευβοίας»


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ


Προκειμένου να διασφαλισθεί το Δημόσιο συμφέρον για την αξιοποίηση και τη διαχείριση του ως άνω συγκροτήματος λυόμενων οικημάτων στο χώρο αναψυχής "Δασικό χωριό" «Παπάδες- Κρύα βρύση», σας γνωρίζουμε ότι το Ελληνικό Δημόσιο προτίθεται να παραχωρήσει το εν λόγω ακίνητο,
συμπεριλαμβανόμενης της συνολικής έκτασης του περιφραγμένου περιβάλλοντος χώρου αυτού (έκταση γηπέδου), κατά χρήση για ορισμένο χρόνο, άνευ ανταλλάγματος για το Δημόσιο ή ΟΤΑ (εξαιρείται ο Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Άννας, βάσει της αριθ. 86/2017 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιστιαίας, με αριθ. πρωτ. 340-1243/φ.100415/22-06-2017 και με το από 21-06-2017 Πιστοποιητικό τελεσιδικίας αυτής), ή κατόπιν ανταλλάγματος, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με το αρθ. 237 Α του Ν.Δ. 86/69 Δασικού Κώδικα, όπως αυτό προστέθηκε με το αρθ. 44 του Ν 4280/2014 και ισχύει. Η λειτουργία του συγκροτήματος οικημάτων διέπεται από τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του (117036/6306/28-02-2004 ΚΥΑ «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας των συνόλων ξύλινων οικημάτων του άρθρου 1 παρ. 7 του Ν. 3208/2003», (1980 Β).
Η διάρκεια παραχώρησης κατά χρήση του εν θέματι ακινήτου για τον ανωτέρω σκοπό, ορίζεται σε δέκα (10) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για πέντε (5) έτη, που θα γίνει ύστερα από αίτημα του δυνητικού Παραχωρησιούχου και με τη σύμφωνη γνώμη του Δασαρχείου Λίμνης. Η εν λόγω χρονική διάρκεια της παραχώρησης θα καθοριστεί οριστικά με την Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ..
Με την ίδια απόφαση θα καθορίζεται το τίμημα, ο σκοπός της παραχώρησης και θα τίθενται οι όροι, η μη εκπλήρωση των οποίων θα συνεπάγεται την ανάκληση αυτής.
Οι ενδιαφερόμενοι για την παραχώρηση κατά χρήση του Δασικού Χωριού Παπάδων μπορούν να καταθέσουν σχετικό φάκελο προσφοράς.


Η αξιολόγηση των φακέλων των ενδιαφερομένων θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δασαρχείου Λίμνης στις 12/4/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 από Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί με απόφαση του Δασαρχείου Λίμνης
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται: (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή εξέτασης των προσφορών (β) με συστημένη επιστολή προς το Δασαρχείο Λίμνης (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δασαρχείου Λίμνης (Ταχυδρομική διεύθυνση: Λίμνη-Ευβοίας Τ.Κ. 34005). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του Δασαρχείου, το αργότερο μέχρι την στις 12/04/2017 και ώρα 10:00 π.μ. Το Δασαρχείο Λίμνης δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν το Δασαρχείο Λίμνης ειδοποιηθεί εγκαίρως.
Οι ενδιαφερομένων μπορεί να λάβουν γνώση από την Υπηρεσία του Δασαρχείου Λίμνης, σχετικά με:
α) τους γενικούς και ειδικούς όρους/προυποθέσεις σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης παραχώρησης, που διέπονται από τον Κανονισμό λειτουργίας του εν λόγω συγκροτήματος λυόμενων οικημάτων και του περιβάλλοντα χώρου αυτού καθώς και την παροχή πληροφοριών απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών και τυχόν άλλων απαιτήσεων (πρόσθετοι όροι, περιορισμοί κ.α.).
β) κάθε στοιχείο που αφορά τις προσκληθείσες ζημιές σε υφιστάμενες υποδομές (οικήματα και εγκαταστάσεις), βλάβες και επανασύνδεση δικτύων (ΔΕΗ, ΟΤΕ), φθορές και καταστροφή εξοπλισμού κ.λπ., ανά είδος και κατηγορία εργασίας και αντίστοιχης δαπάνης, καθώς και την προκύπτουσα συνολική δαπάνη, αναγκαία για την αποκατάσταση αυτών, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης συντήρησης (τουλάχιστον 5ετούς περιόδου).
γ) τη γνωστοποίηση των τυχόν ιδιαιτέρων απαιτήσεων, κυρίως κατά το μέρος που αφορά την τεχνική και επαγγελματική καταλληλότητα και ικανότητα, την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των υποψηφίων.
δ) των υπαρχουσών μελετών κ.λπ. στα γραφεία του Δασαρχείου Λίμνης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ.: 2227029107, 2227031218 (αρμόδιος υπάλληλος: Ζίγκηρης Σπύρος).
Επίσης, αντίγραφα αυτών μπορούν να πάρουν με δαπάνες και φροντίδα τους. 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Δασαρχείου Λίμνης
Ζωή ΚοτρώνηΔασολόγος με βαθμό Α'

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ
Ταχ. Δ/νση: 340 05 Λίμνη
Πληροφορίες: Ζίγκηρης Σπύρος
Τηλέφωνο:2227031218
Fax: 2227032160

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.