27 Απριλίου 2017

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ.
Από την Διεύθυνση Δασών Ν. Ευβοίας ανακοινώνεται ότι με την υπ. αριθ. 1237/63384/24-04-2017 (ΑΔΑ:6ΣΧ1ΟΡ10-7ΜΖ) τροποποιήθηκε η υπ.αρ. 966/50512/29-03-2017 (ΑΔΑ:ΨΟΜΔΟΡ10-8ΝΗ) όπως τροποποίησε την  υπ. αριθ. 93/3054/20-1-2017 (ΑΔΑ: 7Ι5ΟΟΡ10-Λ3Τ) απόφαση  με την οποία αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης της
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, ως προς το τμήμα που αναφέρονται οι προθεσμίες και οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων.
Κατόπιν τούτων, η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκινά την 6η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και λήγει την 12η Ιουνίου  2017 ημέρα Δευτέρα.
Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στη αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει την 3η Ιουλίου 2017 ημέρα Δευτέρα.
Υπενθυμίζουμε ότι οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων και υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε..
Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 8.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ., καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων.

                                                                                             Η Προϊσταμένη της
                                                                                         Δ/νσης Δασών Ευβοίας                                                                                     Δέσποινα Ι. Κομίλη
                                                                                     Δασολόγος

 «Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 93/3054/20-01-2017 απόφασης της Δ/νσης Δασών Ευβοίας με θέμα " Ανάρτηση δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου του "» όπως τροποποιήθηκε με την υπ.αρ. 966/50512/29-03-2017 απόφασης της Δ/νσης Δασών Ευβοίας.
 Έχοντας υπόψη: 
1. Την 93/3054/20-01-2017 Απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν. Ευβοίας. 
2. Την υπ.αρ. 966/50512/29-03-2017 τροποποιητική της ανωτέρω 1 σχετικής σύμφωνα με τις παραγράφους 1.α. και 1.β., άρθρο δεύτερο «Τροποποιήσεις – προσθήκες στο ν. 3889/2010 (Α΄ 182)» του ν. 4462/2017 «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για Συνεργασία στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 39Α΄). 
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3β του άρθρου 5 του Ν.4467/2017 «Δασικοί Χάρτες και αιτήσεις τακτοποίησης γεωργικών εκμεταλλεύσεων» « Τροποποιήσεις διατάξεων της Δασικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις « (ΦΕΚ 56 Α’). 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
1. Τροποποιούμε την υπ. αρ. 93/3054/20-01-2017 όπως τροποποιήθηκε με την 2 σχετική όμοια κατά το τμήμα που αφορά τις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής: Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση τού περιεχομένου του αναρτημένου, κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας η οποία αρχίζει τη Δευτέρα 06-02-2017 και λήγει την 12η Ιουνίου 2017 ημέρα Δευτέρα. Ιδιαιτέρως, για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, και συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία λήξης των αντιρρήσεων είναι η Δευτέρα 03-07-2017. [2] 
2. Κατά τα λοιπά η με αριθμό 93/3054/20-01-2017 Απόφαση παραμένει και ισχύει ως έχει.
 Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δασών Ευβοίας 
 Δέσποινα Ι. Κομίλη 
 Δασολόγος

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.